De wijk Dam in Antwerpen-Noord is een volkse buurt die aan het begin staat van ingrijpende verandering. De stad heeft daar de ambitie om de oude slachthuissite te herontwikkelen. Vleesverwerkende bedrijven moeten wijken voor nieuwe woningen, scholen, KMO en open ruimte.

Steunend op een lange traditie van inspraak en participatie in de wijk, ijvert een lokale bewonersorganisatie voor directe betrokkenheid reeds vroeg in het planproces.

Door op verschillende manieren en met een grote diversiteit aan betrokken partijen overleg op te zetten kwamen we in dit uniek proces tot een scherpe analyse van de mogelijke en gewenste impact van de herontwikkeling van de slachthuissite op de wijk.

Vandaag wordt deze impact via een nauwe samenwerking tussen stad, eigenaars en buurt omgezet in concrete ontwerpvoorstellen en een herziening van het RUP.
Waar
Antwerpen
Wanneer
2013 - 2020
Voor
Buurtcomité Den Dam 2060
Met
KU Leuven
Team
Tim, Seppe, Maarten