Begijnendreef Turnhout

Hoe kunnen we met een stad en haar bewoners een circulaire hub maken?

Klimaatadaptatie Antwerpen

Hoe kunnen we een klimaatadapatiestrategie voor een metropool co-creëren?

DUT 'Positive Energy Districts'

Hoe kunnen we aan positieve energiewijken werken in een kwetsbare context?

De sociale dimensie van omgevingsbeleid

Hoe kunnen we omgevingsbeleid rechtvaardiger maken?

Conceptstudie ABO-as

Hoe kunnen we een mobiliteits-as herdenken als labo voor stadsvernieuwing?

Participatiekader Vlaams Bouwmeester

Hoe kunnen we betekenisvolle participatie in ontwerpopdrachten inbouwen?

Cultuurhuis Hoogstraten

Hoe kunnen we een cultuurcentrum vormgeven als 'derde plek'?

Woonstudie Gent

Hoe kunnen we een nieuw huisvestingsbeleid voor Gent voorbereiden?

Vervoerregio Kempen

Hoe kunnen we een duurzame mobiliteitsshift realiseren in regio Kempen?

Study Nulverontreiniging

Hoe kunnen we bewustzijn creeëren rond verontreiniging?

Raamcontract provincie Antwerpen

Hoe kunnen we een sociaal-ruimtelijke dialoog opstarten in de provincie Antwerpen?

Gedrag studie 1 - Compact wonen

Hoe kunnen we compacter wonen in Vlaanderen?

LO2020 Genk

Hoe kunnen we onbekende stedelijke gebieden activeren?

Circulaire Economie Houthalen-Helchteren

Hoe kunnen we toewerken naar een circulair bedrijventerrein?

Beleidsplan Herentals

Hoe kunnen we een gemeenteoverkoepeld ruimtelijk plan maken?

Ruimtelijke lessen uit de coronapandemie: Tendensen, scenario’s en uitdagingen

Hoe kunnen we de ruimtelijke impact van corona in Vlaamse steden en gemeenten vanuit verschillende sectoren begrijpen en hieruit leren voor de toekomst?

Stadsboerderij Turnhout

Hoe kunnen we enthousiaste ondernemers samenbrengen om een duurzame plek te maken?

Stadsbrede visie Gent

Hoe kunnen we beter samenwerken bij het maken van publieke ruimte?

Woonstudie Geraardsbergen

Hoe kunnen we een gemeentebreed gesprek opzetten rond wonen?

DNA van het dorp Moorsele

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

HEIM - living in diversity

Hoe kunnen we integratie bevorderen door ontwerp?

Jongerenparticipatie Fabeltasite Ninove

Hoe kunnen we kinderen betrekken bij de opmaak van een visie voor een nieuwe wijk?

Afwegingskader Onroerend Erfgoed

Hoe kunnen we afwegen welke rol erfgoed opneemt in ruimtelijke ontwikkeling?

Valys

Hoe kunnen we een regio weer op de mentale kaart zetten?

Speelweefsel Beerse

Hoe kunnen we een speelomgeving karakteriseren samen met kinderen en jongeren?

Anders werken aan wonen

Hoe kunnen we wonen en werken met elkaar verbinden?

Bovenbouw special

Hoe kunnen we sneller duurzaam bouwen?

Gedrag studie 2 - Verplaatsingen en voorzieningen

Hoe kunnen we gedragskeuzes in relatie tot voorzieningen beter begrijpen?

Herbestemmingsonderzoek Sint-Catharinakerk Kiel `

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Den Dam 2060

Hoe kunnen we deelnemen aan de ontwikkeling van je eigen wijk?

TheFeminineCity

Hoe kunnen we een stad maken voor en door vrouwen?

Co-creatietraject Binnengebied Lier

Hoe kunnen we binnengebieden versterken?

Anticipatieve herbestemming

Hoe kunnen we de vraag naar ruimte anticipatief op elkaar af te stemmen?

Participatiestudio

Hoe kunnen we gemeenten empoweren in de kunst van participatie?

Nieuwkerken Sint Niklaas

Hoe kunnen we een aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen maken?

Energietransitie Pajottenland

Hoe kunnen we de energietransitie op maat van een landschap vormgeven?

Egelsvennen Mol

Hoe kunnen we en kwetsbare woonwijk met erfgoedwaarde herwaarderen en tegelijk aan passen aan de klimaatuitdagingen, noden en wensen van de bewoners vandaag.

Studie Vlaamse Calls

Hoe kunnen we de impact van ruimtelijke oproepen van de Vlaamse Overheid vergroten?

Stadsvernieuwingsproject Otterstraat Turnhout

Hoe kunnen we een wijk economisch én sociaal opwaarderen?

Zijwegen Liederkerke

Hoe kunnen we sociaal-ruimtelijke strategiën ontwikkelen voor een dicht weefsel?

DNA van het dorp Paradijs

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

Urbane Bossen

Hoe kunnen we een brug maken tussen bosbouw en stedenbouw?

Promising Young Architects

Hoe kunnen we architectuur inzetten om samen te delen?

Speelweefsel Antwerpen Dam

Hoe kunnen we een gedragen visie komen voor sporten en spelen in de buurt?

Studiereis Milaan

Hoe kunnen we studenten inspireren in Milaan?

Haal meer uit je brownfield

Hoe kunnen we kennis ontsluiten rond brownfieldontwikkeling?

Open Oproep Stationsomgeving Ruisbroek

Hoe kunnen we van een transitzone ook een verblijfszone maken?

Mijn kijk op de wijk

Hoe kunnen we al wandelend een wijk in kaart brengen?

Participatieondersteuning voor AWV-Antwerpen

Hoe kunnen we het gesprek starten over infrastructuur?

Participatieondersteuning voor Stad Hasselt

Hoe kunnen we een sociaal-ruimtelijke dialoog opstarten in Hasselt?

Publicatie 'Einde mandaat Bouwmeester Maître Architecte'

Hoe kunnen we tien jaar verwezenlijkingen samenbrengen?

Masterplan nationaal park Kalmthoutse Heide

Hoe kunnen we topnatuur een kans geven in Vlaanderen?

Masterplan VUB

Hoe kunnen we lokale kennis inzetten voor de ontwikkeling van een universiteitscampus?

Masterplan Heverlee

Hoe kunnen we 2 gescheiden gebieden in een stad weer elkaar te verbinden?

Sociaal rechtvaardige bouwshift

Hoe kunnen we de bouwshift sociaal rechtvaardig maken?

Herbestemmingsonderzoek Sint-Jozefskerk Mortsel

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Leaderproject Gedeelde Landbouwwegen Noorderkempen

Hoe kunnen we conflictsituaties op landbouwwegen vermijden?

Herbestemmingsonderzoek Sint-Valentinuskerk Poppel

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Ruimtelijke veiligheid

Hoe kunnen we veilige publieke ruimte ontwerpen?

Masterplan Landschapspark Zwin

Hoe kunnen we de kwaliteiten van ons landschap vrijwaren en versterken

Complex Project Viaduct Gentbrugge

Hoe kunnen we toewerken naar een integraal toekomstbeeld voor het viaduct

Blauwdruk Beveren

Hoe kunnen we een stedelijk gebied transformeren?

Lerend Netwerk Duurzame Steden

Hoe kunnen we een lerend netwerk over duurzame wijken vormgeven voor diverse Vlaamse instellingen?

Citadel Diest

Hoe kunnen we een PPS opzetten op basis van lokale waarden?

To/them

Hoe kunnen we tijdelijke werkplekken van elkaar laten leren?

Energielandschappen OVK-Waas

Hoe kunnen we samen de energietransitie op regionale niveau vormgeven?

Missie en visie voor Heempark Genk

Hoe kunnen we samen met vrijwilligers een klimaatrobuuste en gezonde bouwen?

Profploeg levendige kernen

Hoe kunnen we samen werken aan aantrekkelijke handelskernen?

Plateau Ban-Eik in Wezembeek Oppem

Hoe kunnen we lange termijn denken in sociale woonwijken?

De Kruierie Balen

Hoe kunnen we bestaande en nieuwe partners van een bibliotheek en vrijetijdscentrum een derde plek laten dragen?

Plan Duurzame Ontwikkeling Stad Brussel 2020-40

Hoe kunnen we het duurzaam ontwikkelingsplan van Brussel 2040 co-creëren?

Wijkontwikkeling Runkst

Hoe kunnen we een toekomstplan voor een wijk opmaken?

Studiereis Wenen

Hoe kunnen we studenten inspireren in Wenen?

Stadhuis Leuven

Hoe kunnen we een stadhuis transformeren naar een 'huis van de stad'?

Masterplan 2050 UGent

Hoe kunnen we een visie uitwerken voor de transitie naar een duurzame universiteit?

Dansaert Dreams

Hoe kunnen we met winkeleigenaars een wijk herdenken?

Masterplan Campus Offerlaan

Hoe kunnen we een masterplan maken met 6 scholen en hun leerlingen?

Conceptstudie Muide-Meulestede Gent

Hoe kunnen we een agenda schrijven met de buurt voor de buurt?

EULER

Hoe kunnen we informele vormen van leren identificeren in participatieprocessen?

Breek uit campagne

Hoe kunnen we burgers aanzetten om te ontharden?

Herbestemmingsonderzoek Sint-Servatiuskerk in Klein-Ravels

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Publicatie '10 jaar Endeavour'

Hoe kunnen we tien jaar Endeavour vieren?

Studie 'Grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte'

Hoe kunnen we grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte tegengaan?

Participatiestudio 2.0

Hoe kunnen we organisaties empoweren in de kunst van het participeren?

Vlaio Living Lab

Hoe kunnen we de voordelen van kopen en huren combineren

Kennisdeling Strategische Projecten

Hoe kunnen we kennis delen over bovenlokale planningsprocessen?

Strategie zeespiegelstijging

Hoe kunnen we een regiobreed gesprek opzetten rond de zeespiegelstijging?

Vliegerplein

Hoe kunnen we een overbodige luchthaven herbestemmen?

Station Laken

Hoe kunnen we een voormalig station uitbouwen tot socio-culturele hub?

Proeftuin BRV

Hoe kunnen we nieuwe instrumenten inzetten voor kernverdichting?

Maak Zaanstad

Hoe kunnen we participatieve gebiedsontwikkeling herdenken?

De Turnhoutsebaan Transformeert

Hoe kunnen we verkeer en ontmoeting samen een plek geven?

Cesco

Hoe kunnen we een aanpasbaar, betaalbaar en circulair woonmodel ontwikkelen?

Studio Stadswaag

Hoe kunnen we plaats maken voor kunstintegratie in de publieke ruimte?

Stationsomgevingen

Hoe kunnen we betere knooppuntontwikkelingen bouwen?

DNA van het dorp Passendaele

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

We kopen samen den Oudaan

Hoe kunnen we samen den Oudaan kopen?

Groene speeldorpen

Hoe kunnen we kinderen en jongeren meer buiten laten spelen in het groen?

Studiereis Universiteit Antwerpen

Hoe kunnen we een covid-proof studiereis organiseren?

Participatie Herne

Hoe kunnen we een dorpskern herontwikkelen met haar bewoners?

Vastgoedstrategie voor Mondiale Werken Regio Lier

Hoe kunnen we meer tijdelijke nood- en transitwoningen voorzien?

Dubrucq

Hoe kunnen we collectieve ruimte in sociale huisvesting herverbeelden?

Upkot rond de Loop in Gent

Hoe kunnen we een levendig nieuw stadsdeel vormgeven?

Mijnstadion Beringen

Hoe kunnen we een historisch voetbalstadion nieuw leven inblazen?

Participatiestudio 2.0

Hoe kunnen we overheden empoweren in de kunst van participatie?

Herbestemmingsonderzoek Sint-Jozef Ambachtsman Ginderbuiten

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Beringen Mijn

Hoe kunnen we mijnbouwerfgoed activeren ten dienste van een wijk?

Leefbuurt Muizen

Hoe kunnen we buurten nieuw leven in blazen?

Toolbox 'Stadsboomstructuren'

Hoe kunnen we netwerken van bomen door de stad laten groeien?

Expertenopdracht Speelplaatsontharding

Hoe kunnen we scholen helpen om hun speelplaatsen te ontharden?

Gent Sint-Pieters fase 2

Hoe kunnen we de omgeving van een van de drukste Belgische treinstations herdenken?

Cap-a-City

Hoe kunnen we een tunneldak tot verblijfsfunctie ombouwen?

Herbestemming Sint-Stefaankerk Massenhove

Hoe kunnen we kerken een betekenisvolle herinvulling geven?

Toolbox 'Een bouwshift van kansen'

Hoe kunnen we de kansen van de bouwshift zelf ondervinden?

Studie coöperatief wonen

Hoe kunnen we een alternatief voor kopen of huren opschalen in België?

Burgerinitiatieven en de kracht van plekken

Hoe kunnen we de relaties begrijpen tussen burgerinitiatieven en plekken?

Positieve Energiewijken

Hoe kunnen we navigeren doorheen onzekerheid bij de realisatie van energiepositieve wijken?

Gedrag studie 3 - Woonbeïnvloeders

Hoe kunnen we het woongedrag in Vlaanderen beïnvloeden?

Masterplan Sint-Job

Hoe kunnen we gemeentes ondersteunen in hun vrijetijdsinfrastrucutuur?

Beleidsplan Kasterlee

Hoe kunnen we met een hele gemeente samen naar de toekomst kijken?

Turnhoutsebaan Antwerpen

Hoe kunnen we de verschillende gezichten van een veelbesproken stedelijke weg in beeld brengen?

Masterplan Lint

Hoe kunnen we sociale huisvesting in Lint verdichten en integreren in de dorpskern?

Complex project 'De Nieuwe Rand'

Hoe kunnen we met een volledige en complexe regio een afwegingskader bouwen?

De Aa

Hoe kunnen we een strategie ontwikkelen voor een ander soort stadsmaken?

Westende Bad

Hoe kunnen we verdichten en vernieuwen aan de kust?

Study Verduurzamen Bouwproces

Hoe kunnen we duurzaam bouwen vergemakkelijken?

Fietsgroenstructuur Kortrijk

Hoe kunnen we vier kilometer fietsgroenstructuur opladen?

Over De Ring Oost

Hoe kunnen we twee wijken verbinden, gescheiden door een drukke ringweg?

Beleidsplan Puurs

Hoe kunnen we op lange termijn nadenken over wonen, werken en mobliteit?

Transformatietraject 'Wondelgem herverkavelen'

Hoe kunnen we verkavelingswijken daadwerkelijk transformeren?

Sociale Buurten

Hoe kunnen we de sociale cohesie in buurten versterken via hefboomprojecten, voor zij die er het meest baat bij hebben?

Conceptstudie Droogdokken Antwerpen

Hoe kunnen we samen een nieuwe toekomst creëren voor een historische havensite?

Onderzoeksfocus Departement Omgeving

Hoe kunnen we een 10-jarige departementale onderzoeksfocus co-creëren?

Studie Onroerend Erfgoed

Hoe kunnen we de sociale waarde van erfgoed begrijpen?

Herbestemmingsprofielen voor kerken

Hoe kunnen we het herbestemmen van kerken stroomlijnen?

Terug naar de bron

Hoe kunnen we citizen science inzetten om bronnen mee te inventariseren?

Summerschool VAi 2017

Hoe kunnen we kinderen empoweren in het vormgeven van hun stad?

Speelweefsel Leuven

Hoe kunnen we kinderen een stem geven in het vormgeven van hun eigen speelomgeving?

Visie Bijloke Gent

Hoe kunnen we een masterplan ontwerpen met 20 culturele organisaties?

Masterplan Dilbeek

Hoe kunnen we verschillende publieke programma's combineren in een wijk?

Molen 41

Hoe kunnen we een collectieve buitenruimte voor sociale huisvesting maken?

Participatieondersteuning voor AWV-Oost-Vlaanderen

Hoe kunnen we het gesprek starten over infrastructuur?

Stadsgebouw 2.0

Hoe kunnen we een nieuwe generatie stadsgebouwen maken?

Delta Atelier Beheer

Hoe kunnen we de publieke ruimte met burgers beheren?

Locay

Hoe kunnen we een platform ontwikkelen voor de coöperatieve herontwikkeling van onderbenutte gebouwen?

Blauwe Boulevard Hasselt

Hoe kunnen we samen tot een ambitiekader komen voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk?

Beweegscans

Hoe kunnen we mensen in de publieke ruimte aan het bewegen krijgen?

Klimaatadaptatie Oost-Vlaanderen

Hoe kunnen we samen met gemeenten acties rond klimaatadaptatie vormgeven?

Scheldepark Wetteren

Hoe kunnen we de ruimtevraagstukken en ruimtelijke ambities rond de Schelde samenbrengen?

Ringpark Zuid Antwerpen

Hoe kunnen we stedelijke wijken ademruimte geven en verbinden?

Donk

Hoe kunnen we recreatie een toekomst geven rond het meer van Donk?

Open Ruimte Platform

Hoe kunnen we onze open ruimte versterken?

Studio Open Kerk

Hoe kunnen we lege kerken herbestemmen in functie van gemeenschappen?

Wijkontwikkeling Roeselare

Hoe kunnen we een straataanleg aangrijpen als hefboom voor wijkontwikkeling?

Haalbaarheidsstudie Graventoren & Getijdenmolen Rupelmonde

Hoe kunnen we erfgoed inzetten als toeristische bestemming?

Stadsklas

Hoe kunnen we een alternatief lesprogramma voor stadsmakers opzetten?

Expo 2018

Hoe kunnen we samen kunst in onze buurt cureren?

Masterplannen Noorderwijk & Morkhoven

Hoe kunnen we samen met dorpsbewoners een toekomstvisie uitbouwen?

Begeleiding schoolprojecten van het Antwerpse gemeentelijk onderwijs

Hoe kunnen we leren van de dialoog tussen een school, buren en stakeholders?

Participatieondersteuning voor AWV-Limburg

Hoe kunnen we het gesprek starten over infrastructuur?

Toekomststrategie Groothertogdom Luxemburg

Hoe kunnen we bodem en mensen de basis laten vormen voor een nationale duurzaamheidstransitie?

Louisalaan - Naamsepoort

Hoe kunnen we de noden van de buurt meenemen in een masterplan?

Duurzame stadsontwikkeling Morstel

Hoe kunnen we omgaan met ontwikkelingsdruk in stedelijke gebieden?